FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE VELA

Segueix-nos a

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE VELA

  DADES DE L'ALUMNE

  DADES DE CONTACTE

  DADES MÈDIQUES

  AUTORITZACIÓ TUTOR LEGAL I D’IMATGE

  Autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats del Club Nàutic Premià i declaro que no pateix cap malaltia que l’impedeixi realitzar les activitats que s’hi fan i que sap nedar per portar a terme les activitats perfectament. Declaro també que les dades del meu fill/a són les correctes.
  El sotasignat autoritza expressament que la imatge del meu fill/a, a que pugui er utilitzades a publicacions internes del Club Nàutic i a mitjans de comunicació públics, impresos, digitals i d’altra mena, per il•lustrar les activitats i els assoliments esportius de la flota i de l’entitat

  PARC D'ESTIU

  DATES DEL PARC D'ESTIU (Seleccioneu les setmanes en les que us voleu inscriure):










  HORARI:

  1) Cal abonar el 100% de l’import corresponent a la inscripció per fer efectiva la reserva.
  Banc Sabadell ES20 0081 5589 1100 0116 7322 indicant les dades de l’alumne
  2) L’import s’ha d’abonar 15 dies abans de la setmana a reservar. No s’acceptaran aquestes reserves sense el comprovant de pagament corresponent.
  3) En cas d’anular l’activitat per part de l’inscrit, es retornarà el 95% de l’import. Sempre que sigui per un motiu justificat.

  Més informació :
  Marina 697295882
  escoladevela@nauticpremia.net

  Protecció de Dades de Caràcter Personal.
  Consenteixo expressament i autoritzo al Club Nàutic Premià que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en aquest document d’acord amb les disposicions del la Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O. 15/1999 de 13 de desembre). Aquestes dades seran incloses en un fitxer automatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat del Club Nàutic Premià, a on es pot adreçar per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. La finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir les relacions entre el Club Nàutic Premià i el seus clients. El Club Nàutic Premià es compromet al compliment de la seva obligació de guardar la confidencialitat d’aquestes dades i d’adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, accés no autoritzat, trasllat o cessió a d’altres entitats