Segueix-nos a

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ A LES ACTIVITATS DE L’ESCOLA DE VELA

DADES DE L'ALUMNE

DADES DE CONTACTE

DADES MÈDIQUES

AUTORITZACIÓ TUTOR LEGAL I D’IMATGE

Autoritzo el meu fill/a a participar a les activitats del Club Nàutic Premià i declaro que no pateix cap malaltia que l’impedeixi realitzar les activitats que s’hi fan i que sap nedar per portar a terme les activitats perfectament. Declaro també que les dades del meu fill/a són les correctes.
El sotasignat autoritza expressament que la imatge del meu fill/a, a que pugui er utilitzades a publicacions internes del Club Nàutic i a mitjans de comunicació públics, impresos, digitals i d’altra mena, per il•lustrar les activitats i els assoliments esportius de la flota i de l’entitat
CURSOS DE VELA

ESTIU (Seleccioneu les setmanes en les que us voleu inscriure):
PARC D'ESTIU

DATES DEL PARC D'ESTIU (Seleccioneu les setmanes en les que us voleu inscriure):

1) Cal abonar el 40% import corresponent a la inscripció per fer efectiva la reserva.
CAIXA ES53 2100 0317 66 0200132764 indicant les dades de l’alumne.
2) La resta del pagament es farà al començar l’activitat
3) En cas d'anular l'activitat, per part del inscrit, fins 1 setmana abans de l'inici del curs, es retornarà el 100% de l'inscripció
4) En cas d'anular l'activitat, per part del inscrit, entre el 1rd i 3rd de l'inici del curs, es retornarà el 20% de l'inscripció

Més informació :
Ana 605537263 o Marina 697295882
escoladevela@nauticpremia.net

Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Consenteixo expressament i autoritzo al Club Nàutic Premià que tracti les dades personals que voluntàriament cedeixo en aquest document d’acord amb les disposicions del la Llei Orgànica de Protecció de Dades (L.O. 15/1999 de 13 de desembre). Aquestes dades seran incloses en un fitxer automatitzat creat i mantingut sota la responsabilitat del Club Nàutic Premià, a on es pot adreçar per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició. La finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir les relacions entre el Club Nàutic Premià i el seus clients. El Club Nàutic Premià es compromet al compliment de la seva obligació de guardar la confidencialitat d’aquestes dades i d’adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament, accés no autoritzat, trasllat o cessió a d’altres entitats.