Formulario de Inscripcio Regates

Segueix-nos a

  FULL D’INSCRIPCIÓ REGATES FLOTA OPTIMIST

  PATRÓ

  DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITAT

  Accepto i assumeixo qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se del meu vaixell i el seu aparell.
  Tinc l’equip reglamentari que correspon al tipus de navegació que realitzo i compleixo amb totes les disposicions donades, tant per les autoritats de Marina com per les Esportives.
  Tinc contractada i vigent l’assegurança de Responsabilitat Civil obligatòria i apta per participar en regates.
  La decisió de prendre o no la sortida i de continuar en regata és exclusivament meva.
  Rellevo expressament de responsabilitat al Club Organitzador i als seus representants ja sigui per accident personal o material com a conseqüència de la meva participació en aquestes regates.
  Accepto sotmetre’m al Reglament Internacional de Regates a Vela i a les instruccions de Regata.
  He informat a tots els membres de la meva tripulació del contingut i abast d’aquesta acceptació de responsabilitat.
  Tant mateix, s'exigirà per a tots els participants llicencia federativa o llicència, certificat o carnet de cobertura emès per qualsevol altra entitat i que compleixi amb els requisits de cobertura indicats en el decret 58/2010 de 4 de maig.

  DADES PERSONALS
  D’acord la Llei 15/1999 del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa que les dades facilitades seran incloses al fitxer del CN Premià per el seu tractament informàtic. Autoritza a CNP a fer ús de les dades per comunicacions relacionades amb el Club i en els termes previstos a l’esmentada Llei.

  Per tal que quedi constància que accepto i assumeixo tot lo anterior, en el meu nom i en el de la meva tripulació, accepto l'esmentat anteriorment.

  DOCUMENTS A ADJUNTAR